Old Drupal 7 Site

Vil øke kunnskap om barnepalliasjon i Norge

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge ble nylig lansert på Oslo universitetssykehus. Nettverket vil bidra til at alle som jobber med barn og unge i palliative forløp skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap.

TYDELIG: – Barnelegeforeningen stiller seg 100 prosent bak opprettelsen av kompetansenettverket, sier Elisabeth Selvaag, leder i Barnelegeforeningen. Foto: Privat.

Bak etableringen av nettverket står Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon og Barnesykepleierforbundet. Kompetansenettverket har som målsetting at barn og unge i palliative forløp skal ha best mulig livskvalitet og få et likeverdig tilbud uavhengig av bosted.

– Barnelegeforeningen stiller seg 100 prosent bak opprettelsen av kompetansenettverket. Vi mener det er unnvikende av nasjonale helsemyndigheter å legge opp til regionale kompetansenettverk alene. Fagmiljøene blir for små og pasientene for få. Det vil heller ikke bygge opp under målet om likeverdige helsetjenester i hele landet, sier Elisabeth Selvaag, leder i Barnelegeforeningen.

Hun legger til:

– Regionene er ulike både når det gjelder befolkning og geografi. I tillegg er det store forskjeller når det kommer til ressurser, kompetanse og tilgang til kompetent personell. Det vil være av stor verdi å få etablert en nasjonal kompetansetjeneste.

Venter på oppdraget

Høsten 2020 ble Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg», behandlet på Stortinget. I innstillingen konkluderte helse- og omsorgskomitéen med at det skulle opprettes barnepalliative team i alle helseregioner. Helse- og omsorgskomitéen anbefalte videre at det burde opprettes et nasjonalt kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge, etter modell av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Det er et samlet norsk fagmiljø innen barnepalliasjon som venter på at Helse- og omsorgsdepartementet både skal gi dem oppdraget, og de nødvendige ressursene til å etablere et nasjonalt kompetansenettverk. Dette er også bakgrunnen til at Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon og Barnesykepleierforbundet har tatt initiativet til å opprette et tverrfaglig kompetansenettverk. I første omgang vil nettverket driftes av de fire regionale barnepalliative teamene.

Fremmer kunnskap

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge består av leger, sykepleiere, sosionomer, psykologer, fysio-, ergo- og musikkterapeuter, sykehusprester, og andre profesjonelle helse- og omsorgsarbeidere. De jobber alle for å fremme kunnskap og kompetanse om palliasjon for barn og unge.

Primærhelsetjenesten har en sentral rolle i palliative forløp for barn og unge. For å sikre best mulig samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten, kommer representanter fra primærhelsetjenesten også til å bli inkludert i nettverket.

Anbefalte artikler