Old Drupal 7 Site

Medisin og tall
12.08.2021
Noen kan fristes til å fortie studier som ikke har vist effekt eller, kanskje verre, med motsatt resultat av hva man håpet og ønsket. I en metaanalyse slår vi sammen resultatene fra mange studier som...
20.07.2021
Det er to hovedmetoder for metaanalyse – faste eller tilfeldige effekter. Disse bygger på forskjellige antagelser om studiene som inngår i metaanalysen. Forskjellige studier kan gi forskjellige...
21.06.2021
Anta at man vil prøve ut en ny type medisinsk behandling for å finne ut om denne har bedre effekt enn vanlig behandling ( treatment as usual ). Det er viktig at sannsynligheten for å komme til feil...
NO IMAGE
07.06.2021
Many hypotheses in medical research are in principle one-sided, for example in a randomised, controlled trial that investigates whether a new type of clinical treatment has a better effect than...
07.06.2021
Mange hypoteser i medisinsk forskning er i utgangspunktet ensidige, for eksempel i et randomisert kontrollert forsøk der man vil undersøke om en ny type medisinsk behandling har bedre effekt enn...
07.05.2021
Ting tar tid. Det tar tid fra en pasient får behandling til hen blir frisk, og det tar tid fra noen får en dødelig sykdom til hen dør. Noen tider ønsker man skal være korte, andre lange. Men...
23.04.2021
Årsak, virkning. Det er få ting mennesker er mer opptatt av enn det. At noe fører til at noe annet skjer. For forfattere er det konstruksjonen av årsakskjeder det hele handler om. Tilfeldigheter er...
07.04.2021
Statistikk handler om å oppsummere store tallmengder med noen få, velvalgte tall. Men gjøres slik oppsummering ukritisk, uten å ta høyde for eventuelle underliggende grupperinger eller strukturer i...
22.03.2021
Formålet med en dataanalyse kan grovt deles inn i tre kategorier: deskripsjon, prediksjon og kausal inferens. Sistnevnte mål, å kvantifisere den kausale effekten av en intervensjon eller behandling,...
23.02.2021
Et viktig skille mellom forskjellige typer studier går mellom observasjonelle og eksperimentelle studier. Epidemiologiske studier og randomiserte kontrollerte studier er klassiske eksempler på...