Old Drupal 7 Site

Medisinsk etikk
NO IMAGE
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
04.11.2019
I behandlingen av alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid møter man av og til pasienter som enten har selvmordstanker, selvmordsplaner eller har utført selvmordsforsøk. Slike historier er...
NO IMAGE
25.02.2019
For a number of years, the Council for Medical Ethics has been working on issues pertaining to aesthetic medicine. Here, the Council responds to specific questions from the Norwegian College of...
NO IMAGE
25.02.2019
Rådet for legeetikk har arbeidet med problemstillinger rundt estetisk medisin i lengre tid. Her svarer rådet på konkrete spørsmål fra Norsk forening for allmennmedisin. I to møter i 2018 behandlet...
03.01.2019
Både helsepersonell og pårørende ønsker at den døende skal ha det så godt som mulig til det siste. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å la være å gi væske og ernæring til døende pasienter. I 2013...
NO IMAGE
11.12.2018
Cases concerning children and adolescents are brought before clinical ethics committees when healthcare personnel find the value choices they face to be particularly challenging. In this article, we...
10.12.2018
Saker som gjelder barn og ungdom bringes inn for klinisk etikk-komiteer fordi helsepersonell opplever at verdivalgene er særskilt krevende. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra drøftinger...
NO IMAGE
04.09.2018
New cancer drugs that have a documented effect and market access in Norway, but are still awaiting assessment by the Decision Forum, put oncologists in a difficult situation from an ethical...
NO IMAGE
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...