Old Drupal 7 Site

Rettelse: Tallenes aborttale

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 809.

I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 809 skal referanse 3 være: Østborg TB. Den ubehagelige abortnemnda. Vårt Land 11.3.2021.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler