Old Drupal 7 Site

Medisinen i bilder
NO IMAGE
12.08.2021
This X-ray shows the knee of a teenage boy with multiple, transverse, sclerotic (white) bands in the tibial and femoral metaphyses. The patient has similar bands in several other joints. He has been...
26.07.2021
Røntgenbiletet viser eit kne med multiple, tverrgåande, sklerotiske (kvite) linjer i metafysen både i femur og tibia hos ein gut i tenåra. Pasienten har også tilsvarande funn i fleire andre ledd. Han...
24.06.2021
På røntgenbildet samsvarer oppklaringslinjen (markert med sort pil) med flere små gassbobler på samme sted på CT-bildet (hvit pil) - såkalt vakuumfenomen. Løftet fremre og bakre fettpute (markert med...
12.03.2021
Susceptibilitetsvektede MR-bilder (SWI-magnitude) av hjernen (bildet til høyre) viser lavsignal forenlig med jernavleiring i bakre deler av gyrus precentralis tilsvarende motorisk korteks på begge...
07.03.2021
MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD) type 1. Bildet viser uttalt atrofi av musculus (m.) trapezius...
22.02.2021
Bildet viser luft i sinus sagittalis superior, et tilfeldig funn hos en kvinne i 80-årene undersøkt med CT caput ett døgn etter fall i hjemmet med hodetraume og forbigående bevissthetstap. CT viste...
NO IMAGE
01.02.2021
The image shows a longitudinal fracture in the body of the hamate with subluxation of the fifth carpometacarpal joint in a man in his forties after a fall. Hamate fractures are rare, accounting for...
01.02.2021
Bildet viser en langsgående fraktur i corpus av os hamatum med subluksasjon av femte karpometakarpalledd hos en mann i 40-årene etter et fall. Frakturer i os hamatum er sjeldne og utgjør 2–4 % av...
NO IMAGE
08.01.2021
The picture shows a divided melanocytic naevus along the margins of the upper and lower eyelid of a teenage boy. He was referred because of two congenital pigmented naevi located opposite to each...
07.01.2021
Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Han ble henvist på grunn av to medfødte, pigmenterte føflekker lokalisert ovenfor...