Old Drupal 7 Site

Torben Wisborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torben Wisborg

Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
13.08.2021
The COVID-19 pandemic has turned medical education and training into lonely online studies. How can we ensure that the medical students still become fully fledged doctors? At this time, new cohorts...
Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
05.08.2021
Covid-19-pandemien har gjort legeutdanningen til et ensomt og nettbasert studium. Hvordan kan vi sikre at medisinstudentene likevel blir fullverdige leger? I disse dager starter nye studentkull på...
Marit Vidringstad, Torben Wisborg, Ingvild Agledahl
26.08.2020
Nye sykehus bygges for små, selv om Sykehusbygg HF skal sikre at erfaringer blir overført. Det nye akuttsykehuset som er under bygging i Hammerfest, blir for lite, har for få rom og for få...
Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Training of interprofessional teams with the aid of simulation methods is used especially in preparation for medical emergencies. There is now good evidence of the importance of such training for...
Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for...
Mette Brekke, Torben Wisborg
04.11.2019
Maintaining a health service characterised by solidarity requires everyone to do their part. Private health insurance schemes run counter to such solidarity. We can be proud of today’s health...
Christine Gaarder, Thomas Geisner, Stig Eggen Hermansen, Bent Åge Rolandsen, Tone Margrethe Saxebøll Slåke, Torben Wisborg
18.11.2019
Det nasjonale systemet for behandling av alvorlig skadde trenger løpende revisjon. Det er tid for den første store gjennomgangen av planen, og nå er det mulighet for å komme...
Mette Brekke, Torben Wisborg
31.10.2019
Å opprettholde et solidarisk helsevesen krever at alle stiller opp. Private helseforsikringer er usolidariske. Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere...
Tone Hakvåg Rønning, Ellen Karine Grov, Torben Wisborg
08.04.2019
Injuries are the most common cause of death among persons under 45 years in Norway and represent a major challenge to public health ( 1 ). More injury-related deaths occur in rural than in urban...
Torben Wisborg
06.05.2019
Takk for nyttige kommentarer fra Bjørn Einar Nielssen. En leders omfang tillater ikke detaljert gjennomgang av referanser. Vi er enig om at CT er svært nyttig der andre undersøkelser ikke kan avklare...
Tone Hakvåg Rønning, Ellen Karine Grov, Torben Wisborg
08.04.2019
Skader er den viktigste årsaken til dødsfall blant personer under 45 år i Norge og er en stor utfordring for folkehelsen ( 1 ). Rurale områder har flere skaderelaterte dødsfall enn urbane områder ( 2...
Torben Wisborg
11.03.2019
Det er stor variasjon i bruk av CT ved primærundersøkelsen av skadede pasienter. Det viser Nasjonalt traumeregisters årsmelding. Strålebelastningen ved en CT-undersøkelse gjør at denne variasjonen er...
Torben Wisborg
26.06.2018
Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, men også et uunnværlig ledd i behandlingskjeden for pasienter, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Når et ledd svikter, brytes...
Torben Wisborg
22.01.2018
Brean er i lederen «Dr. Dreiers metode» bekymret for det økende antall tvilsomme eller klart svindelbaserte invitasjoner til konferanser som ikke eksisterer ( 1 ). Problemet er helt reelt, og økende...
Kaja Hansen Hunnålvatn, Daniela Ivan, Torben Wisborg
18.12.2017
An efficient emergency primary health care service chain in the first phase of serious illness or injury is critical to ensuring that the population receive prompt and competent assistance in acute...
Kaja Hansen Hunnålvatn, Daniela Ivan, Torben Wisborg
12.12.2017
En velfungerende akuttmedisinsk kjede utenfor sykehus i den første fasen av alvorlig sykdom eller skade er viktig for at befolkningen skal få rask og kompetent hjelp i akutte situasjoner. Kommunal...
Torben Wisborg, Christine Gaarder, Thomas Geisner, Bent Åge Rolandsen
11.10.2017
En ny nasjonal nettbasert traumeplan skal sikre bedre behandling av alvorlig skadede pasienter. Planen bør iverksettes så raskt som mulig. Det er godt dokumentert at planer som beskriver behandlingen...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen, Oddvar Kvalsvik, Knut Trygve Jenssen
21.03.2017
Investeringer i nye behandlingstiltak eller i kostbart utstyr eksisterer ikke i et vakuum – pengene kommer fra samme kilde. Det stiller krav til solide begrunnelser med vurderinger av forventet nytte...