Old Drupal 7 Site

Fødselshjelp og kvinnesykdommer
05.08.2021
Covid-19-pandemien har gjort legeutdanningen til et ensomt og nettbasert studium. Hvordan kan vi sikre at medisinstudentene likevel blir fullverdige leger? I disse dager starter nye studentkull på...
02.08.2021
Alle gravide norske kvinner screenes i dag for asymptomatisk bakteriuri. Nytten er omstridt på grunn av svakt kunnskapsgrunnlag. Vi mener imidlertid at screeningen bør fortsette i form av en nasjonal...
NO IMAGE
20.07.2021
Vil en desentralisering av medisinstudiene i Norge styrke utdanningen, avlaste universitetsklinikkene og samtidig øke rekrutteringen til distriktene? Forutsetningene for å utdanne leger har endret...
28.06.2021
Den perinatale dødeligheten i Norge har falt dramatisk siden 1970-årene. Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskapsomsorgen forklarer en stor del av nedgangen. Årsakssammenhengene kan...
21.06.2021
Også kvinner som fikk en MS-diagnose flere år etter fødselen, hadde økt risiko for fødselsdepresjon. Fra venstre: Nils Erik Gilhus, Karine Eid, Øivind Torkildsen, Stig Wergeland og Marte-Helene Bjørk...
07.06.2021
Progestagene hormoners terminologi er kompleks. Her er et forsøk på en avklaring. I faglitteraturen er omtalen av progestagene hormoner ofte upresis, og termene progesteron , progestagen , gestagen...
02.06.2021
Endometriose er en vanlig kvinnesykdom. Likevel er sykdommen lite kjent, også blant leger. Fortvilte kvinner blir gående med store smerter i årevis. Hvordan kan vi ta bedre hånd om disse pasientene?...
NO IMAGE
25.05.2021
Systemisk lupus erythematosus er en sjelden revmatisk bindevevssykdom som rammer kvinner i fertil alder. Sykdommen innebærer økt risiko for føtale og maternelle...
07.05.2021
Bruk av larynksmaske under resuscitering av nyfødte i Uganda hadde ingen effekt på dødelighet eller forekomst av hjerneskade. Illustrasjonsfoto: j-the photoholic / iStock Asfyksi er den tredje...
NO IMAGE
07.05.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 559–62. I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 560 skal det stå: En akutt hypoksisk hendelse defineres som pH < 7,0 med BD > 12 samt Apgar < 5 etter 5 minutter med...