Old Drupal 7 Site

Anne Eskild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Eskild

Anne Eskild, Irene Skau, Camilla Haavaldsen, Jostein Grytten
28.06.2021
Den perinatale dødeligheten i Norge har falt dramatisk siden 1970-årene. Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskapsomsorgen forklarer en stor del av nedgangen. Årsakssammenhengene kan...
Camilla Haavaldsen, Anne Eskild, Nils-Halvdan Morken
23.11.2020
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet diskuterer om fødsel bør igangsettes hos alle gravide i svangerskapsuke 41. Etter vår mening er denne diskusjonen unødvendig. Folkehelseinstituttet...
Anne Eskild, Atle Klovning, Elisabeth Swensen, Kjell Å. Salvesen
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...
Anne Eskild
29.05.2018
These days, most pregnancy terminations do not involve surgical treatment; they tend to be medically induced. Who should be able to offer this type of treatment? In 2009, the Norwegian Society for...
Anne Eskild
28.05.2018
De fleste svangerskapsavbrudd skjer nå ved medikamentell abort og ikke med utskrapning fra uterus. Hvem bør kunne tilby slik behandling? I 2009 henvendte Norsk gynekologisk forening seg til Helse- og...
Anne Eskild, Kalra Gurpreet Singh, Agnes Kathrine Lie, Lars J. Vatten
01.11.2007
Argumentene for å utelate kvinner under 25 år fra cervixcytologiske undersøkelser er ikke overbevisende. Det finnes gode grunner til å teste unge kvinner minst like ofte som eldre kvinner. Det er...
Lars Vatten, Maja-Lisa Løchen, Anne Eskild
19.04.2007
Knut Westlund døde 27.2. 2007, nær 84 år gammel. Han var professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø – fra universitetets opprettelse i 1972 til 1983 og...
Hilde Jørgensen, Erik Qvigstad, Fridtjof Jerve, Eldbjørg Melseth, Anne Eskild, Christopher S. Nielsen
20.09.2007
Medikamentelt indusert svangerskapsavbrudd har vært praktisert i Europa siden 1988 ( 1 ). Den vanligste behandlingsprosedyren er en kombinasjon av antiprogesteronet mifepriston og prostaglandinet...
Anne Eskild
17.12.2009
Gonaseelan, K. Amygdala 190 s. Oslo: Transit, 2009. Pris NOK 269. ISBN 978-82-7596-124-0 Henriette gjennomgår en abort. En liten pike besøker henne i drømme. Hun vil ikke forsvinne. Marcus, kjæresten...
Willy Pedersen, Sven Ove Samuelsen, Anne Eskild
22.06.2006
Årlig utføres det rundt 14 000 provoserte aborter i Norge. Vi har tidsserier over abortus provocatus på nasjonalt plan og over sammenhengen med alder, sivilstand og region ( 1 ). I Norge er...
Linda Björk Helgadóttir, Erik Qvigstad, Elbjørg Melseth, Siri Vangen, Anne Eskild
22.06.2006
Uønskede svangerskap er et folkehelseproblem. Det utføres omtrent 14 000 provoserte aborter årlig i Norge ( 1 ). I Oslo ser det ut som om kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert blant...
Anne Eskild
08.06.2006
Syke gravide blir innlagt på kvinneklinikken, selv om deres sykdom ikke har noe med graviditeten å gjøre. Gravide kan få akkurat de samme sykdommene som alle andre. Dette er det ikke alltid lett å...
Anne Eskild, Linda Bjørk Helgadottir, Fridtjof Jerve, Erik Qvigstad, Sverre Stray- Pedersen, Åse Løset
30.05.2002
Uønskede svangerskap er et stort folkehelseproblem. I Norge utføres rundt 15 000 provoserte aborter årlig (1). For å kunne forebygge uønskede svangerskap og dermed provoserte aborter er det viktig å...
Anne Eskild
20.02.2001
I dette nummer av Tidsskriftet er det to artikler som reiser spørsmål om masseundersøkelser. Joakimsen & Fønnebø spør om det bør innføres screening for osteoporose i Norge, og svarer selv nei (1...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim
20.02.2001
Geir Sverre Braut & Annevig Ebbe reiser i Tidsskriftet nr. 4/2001 (1) viktige spørsmål til vår artikkel om geografiske forskjeller i forekomsten av senaborter (2). Vi er enige i at det, ut fra...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Tonje Berglund, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
10.01.2001
Begjæring om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke skal behandles i abortnemnd. Ifølge loven har fosteret et gradert vern. Jo lenger et svangerskap er kommet, desto viktigere må grunnen til...
Anne Eskild, Ellen Marie Strøm-Roum
07.06.2016
Fall i abortraten hos unge kvinner kan ha andre forklaringer enn økt prevensjonsbruk. De offentlige støtteordningene knyttet til barnefødsler er på kollisjonskurs med fruktbarhetens biologi. Steinar...
Anne Eskild, Helvi Holm Samdal, Kjell Skaug, Stig Jeansson, Babill Stray-Pedersen, Pål A. Jenum
10.04.2000
I Norge er forekomsten av antistoffer mot hepatitt C-virus hos kvinner i fertil alder ikke kjent. Internasjonalt er kunnskapen om forekomst av hepatitt C-virusinfeksjon blant gravide i all hovedsak...
Helvi Holm Samdal, Hans Blystad, Anne Eskild, Hans-Olav Fjærli, Svein Arne Nordbø, Babill Stray-Pedersen, Hans Petter Torvik
10.04.2000
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utførte i 1997 en studie av forekomst av antistoffer mot hepatitt C-virus i et tilfeldig utvalg av gravide kvinner i Norge. Resultatene tydet på at...
Anne Eskild, Helvi Holm Samdal
10.04.2000
Vertikal hepatitt C-virussmitte er godt dokumentert (1). Det finnes også diagnostiske tester med høy sensitivitet og spesifisitet for å påvise hepatitt C-virusinfeksjon hos mor og barn. Et viktig...