Old Drupal 7 Site

Mette Brekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Brekke

Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
13.08.2021
The COVID-19 pandemic has turned medical education and training into lonely online studies. How can we ensure that the medical students still become fully fledged doctors? At this time, new cohorts...
Mette Brekke, Cathrine Ebbing, Torben Wisborg
05.08.2021
Covid-19-pandemien har gjort legeutdanningen til et ensomt og nettbasert studium. Hvordan kan vi sikre at medisinstudentene likevel blir fullverdige leger? I disse dager starter nye studentkull på...
Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
03.05.2021
Poisoning by a substance of abuse is dangerous in itself as well as a marker for risky substance use behaviour. Cohort studies in Oslo found that mortality was 5–10 times higher than expected 5–20...
Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.04.2021
Rusrelatert forgiftning er farlig i seg selv og er en markør for risikabel rusatferd. I kohortstudier fra Oslo er det funnet en 5–10 ganger høyere dødelighet enn forventet 5–20 år etter rusrelatert...
Therese Renaa, Mette Brekke
01.02.2021
In emergency preparedness, it is a general principle that crises should be dealt with by those who are closest to the incident and with the same organisational approach as in regular operations ( 1...
Therese Renaa, Mette Brekke
01.02.2021
Innen beredskapsarbeid er det et overordnet prinsipp at kriser skal håndteres av dem som er nærmest hendelsen, og med samme organisasjon som ved vanlig drift ( 1 ). Allmennlegetjenesten er første...
Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
The use of benzodiazepines has increased sharply since they were first synthesised in the 1950s, and they have gradually replaced barbiturates and other hypnotic and anti-anxiety drugs ( 1 ). In 2008...
Aron C. Aronsen, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) and the closely related gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butanediol (BD) are relatively new intoxicants in Norway. They first appeared in the 1980s ( 1 ). In 2014, 1.7 %...
Aron C. Aronsen, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Gammahydroksybutyrat (GHB) og de nære slektningene gammabutyrolakton (GBL) og 1,4-butandiol (BD) er forholdsvis nye rusmidler i Norge. De dukket først opp i 1980-årene ( 1 ). I 2014 oppga 1,7 % i...
Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Bruken av benzodiazepiner har økt kraftig siden de først ble syntetisert i 1950-årene og etter hvert erstattet barbiturater og andre sove- og angstdempende midler ( 1 ). 6 % av den norske...
Cathrine Ebbing, Mette Brekke
25.03.2020
Covid-19: Er det tid for et unntak fra samtykkekravet i helseforskningsloven? Det pågår hektisk aktivitet i forskningsmiljøer over hele landet for å få til sanntidsforskning på pandemien som griper...
Mette Brekke, Torben Wisborg
04.11.2019
Maintaining a health service characterised by solidarity requires everyone to do their part. Private health insurance schemes run counter to such solidarity. We can be proud of today’s health...
Mette Brekke, Torben Wisborg
31.10.2019
Å opprettholde et solidarisk helsevesen krever at alle stiller opp. Private helseforsikringer er usolidariske. Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere...
Mette Brekke
26.01.2019
Psychiatric care pathways challenge the general practitioner’s patient-centred approach. The care pathway has arrived in the mental health service. Three general pathways were implemented as of...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Making predictions is difficult, especially about the future. But how do we want general practice/family medicine to develop? Will doctors and patients continue to meet mainly in person? Probably,...
Mette Brekke
21.01.2019
Pakkeforløp i psykiatrien utfordrer fastlegens pasientsentrerte tilnærming. Nå er pakkeforløpene i psykisk helsevern her. Tre overordnede pakkeforløp ble implementert fra 1. januar i år, etter en del...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli? Vil møtet mellom lege og pasient fortsatt i hovedsak være personlig? Sannsynligvis, men neppe i like...
Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
13.11.2017
Pronounced fatigue including tiredness and lack of energy are common both during and after cancer treatment. Between 15–35 % of adult cancer survivors experience chronic fatigue. Chronic fatigue has...
Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
27.10.2017
Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...