Old Drupal 7 Site

Eivind Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Meland

Eivind Meland, Gro Beate Sandal
28.06.2021
Å veilede pasienter til å endre helsevaner handler om å fremme den enkeltes indre motivasjon for endring. Når mennesker handler feil, er det fordi de mangler nødvendig kunnskap om konsekvensene...
Øystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Eivind Meland, Steinar Hunskår, Thomas Mildestvedt, Stein Emil Vollset, Karl-Henning Kalland, Olav Ervik
01.02.2021
Sturla Gjesdal (f. 1952) døydde på Haukeland universitetssjukehus 11. desember 2020. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1982 og doktorgraden i 2003, med avhandling om...
Eivind Meland
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) var lege og folkehelseaktør, etnograf og folklorist. Gjennom sitt virke kom han i nær kontakt med det amerikanske urfolkets religiøse ledere og medisinmenn. Han ble selv...
Eivind Meland
29.06.2020
James R. Walker (1849–1926) was a doctor and public health champion, ethnographer and folklorist. His work brought him into close contact with religious leaders and ‘medicine men’ from the...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
27.05.2019
Takk til Merete S. Hoel for en saklig refleksjon. I kronikken er det ikke fremmet en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet. Vi fremholder at delt bosted bør være rettsnorm...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
Eivind Meland
25.06.2018
Elling Ulvestad fortjener takk for en opplysende artikkel om subjektets og subjektivitetens plass i medisinsk praksis og i vitenskapsteoretisk forståelse ( 1 ). Ulvestad utlegger Engels modell som en...
Gro Beate Samdal, Eivind Meland
19.02.2018
Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept,...
Eivind Meland
30.10.2017
Det er fortjenestefullt at to unge kolleger løfter fram grunnleggende problemstillinger om medisinens mål og mening ( 1 ). Det er tydelig at deres perspektiv ikke ble politisk belyst i en valgkamp...
Eivind Meland
21.08.2017
Ketil Slagstad har i et svært interessant og opplysende essay om hivepidemiens politiske historie trukket noen lærdommer som jeg deler fullt ut ( 1 ). Den har lært oss at de syke skal behandles som...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
10.01.2017
Takk til M. Hafting & M. Røynesdal for nyttige synspunkter ( 1 ) på vår artikkel ( 2 ) i Tidsskriftet. Vi er enige i at «å sikre barn utviklingsfremmende oppvekstsvilkår er en sentral verdi». Vi...
Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
Legevakttjenesten i Norge er i første rekke ment å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp til ulike tider på døgnet ( 1 ). Med øyeblikkelig hjelp menes «den helsehjelp som...
Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
The emergency services in Norway are primarily meant to cover the population’s need for immediate medical aid at any time of the day or night ( 1 ). Immediate aid means «the first aid the medical...
Eivind Meland
18.10.2007
I dagens medisin foregår det autoritære maktmisbruket gjennom en form for maternalisme, der den gode hjelper definerer en gruppe nødstedte som hjelperen kommer til unnsetning. Pasientrettighetsloven...
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren
13.09.2016
I USA har det foregått et skifte i barnerettspraksis, rettssakkyndighet og vektlegging av faren for «foreldrefiendtlighet» i saker som gjelder barnefordeling og offentlig omsorgsovertakelse av barn...
Eivind Meland
12.03.2009
Blomhoff, R Iversen, PO Thuesen, NP. Hjelp jeg har fått høyt blodtrykk! Hva nå? 144 s, tab, ill. Oslo: Birkeland Publications, 2007. Pris NOK 250 ISBN 978-82-997423-1-3 Forfatterne henvender seg til...
Eivind Meland
24.09.2009
Hypertensjonsbehandling med tiazider har tiltatt betydelig i Norge i løpet av det siste tiåret. Dette skyldes dels at doseringsanbefalingene er endret slik at behandlingen gir færre bivirkninger, og...
Eivind Meland
08.10.2009
Jeg har tidligere i Tidsskriftet etterlyst fyllestgjørende informasjon til kvinner som inviteres til å delta i mammografiscreening ( 1 ). Informasjonen er fortsatt mangelfull fordi det ikke...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Eivind Meland
21.09.2006
Bjørn Bratland publiserte i Tidsskriftet nr. 2/2006 en interessant retrospektiv observasjonsstudie om warfarinbehandling i allmennpraksis ( 1 ). Fra randomiserte studier vet vi at slik behandling, på...