Old Drupal 7 Site

Oversiktsartikkel
NO IMAGE
21.05.2021
In 2019, a total of 14 354 patients in Norway were registered as receiving treatment in an intensive care unit (ICU), of whom 59.2 % received mechanical ventilation ( 1 ). Mechanically ventilated...
12.05.2021
I Norge ble det i 2019 registrert 14 354 behandlede pasienter ved intensivavdelinger, hvorav 59,2 % fikk respiratorbehandling ( 1 ). Pasienter som behandles med respirator på intensivavdeling, er...
NO IMAGE
01.02.2021
The percentage of pregnant women with an immigrant background is increasing in Norway, and in 2019, 28 % of all new-borns had a mother with an immigrant background ( 1 ). The risk of an adverse...
01.02.2021
Andelen fødende med innvandrerbakgrunn er økende i Norge, og i 2019 hadde 28 % av alle nyfødte en mor med innvandrerbakgrunn ( 1 ). Risikoen for uheldige svangerskapsutfall er høyere blant...
NO IMAGE
23.11.2020
The reliability of research findings may be weakened in several ways. Trials that have positive and statistically significant findings and that support the hypotheses of the authors or editors have a...
23.11.2020
Påliteligheten av forskningsfunn kan svekkes på flere måter. Studier som har positive og statistisk signifikante funn og som underbygger forfatternes eller redaktørenes hypoteser, har større...
NO IMAGE
25.05.2020
Colorectal cancer is the most prevalent form of cancer among Norwegian men and woman, with 4 428 new cases in 2018 ( 1 ). Since the 1940s there has been a doubling of incidence, but also of five-year...
19.05.2020
Tykk- og endetarmskreft utgjør den nest hyppigste kreftformen blant norske menn og kvinner med 4 428 nye tilfeller i 2018 ( 1 ). Siden 1940-årene har det vært en dobling i insidens, men også i femårs...
16.03.2020
I løpet av høsten 2015 kom det nesten tre ganger så mange asylsøkere til Norge som i de to foregående årene ( 1 ). Det la press på systemet for mottak av...
09.12.2019
Venøs trombose er en klinisk heterogen tilstand som omfatter både dyp venetrombose og lungeembolisme. En europeisk epidemiologisk modell beregnet en årlig insidens per 100 000 på 148 for dyp...