Old Drupal 7 Site

Per-Henrik Zahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per-Henrik Zahl

Truls E. Bjerklund Johansen, Tommaso Cai, Kurt Naber, Lindsay E. Nicolle, Zafer Tandogdu, Tone Tønjum, Florian Wagenlehner, Per-Henrik Zahl, Bela Koves
02.08.2021
Alle gravide norske kvinner screenes i dag for asymptomatisk bakteriuri. Nytten er omstridt på grunn av svakt kunnskapsgrunnlag. Vi mener imidlertid at screeningen bør fortsette i form av en nasjonal...
Per-Henrik Zahl
20.08.2018
Marit Solbjør finner at det var et underliggende premiss i stortingsdebatten om mammografiscreening i 1998 «at tidlige funn påvirker brystkreftdødeligheten» ( 1 ). Tidlige funn betyr at man oppdager...
Per-Henrik Zahl
06.12.2016
Tre dager før vår artikkel om selvmotsigelser i evalueringen av mammografiscreening i Norge ble publisert i Tidsskriftet ( 1 ) publiserte tidsskriftet New England Journal of Medicine ( 2 ) en...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Public mammography screening was introduced in Norway in 1996. The goal was to reduce mortality from breast cancer by 30 per cent. In 2006, the Research Council of Norway was charged with evaluating...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30  % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
13.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30 % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
18.01.2007
Hofvind og medarbeidere beskriver i Tidsskriftet nr. 22/2006 brystkreftforekomsten i Norge før og etter innføring av mammografiscreening ( 1 ). De fant en 50 % økning i aldersgruppen som innkalles...
Per-Henrik Zahl
29.05.2008
Hovedmålsettingen med livmorhalskreftscreening var å redusere forekomsten med 50 % og dødeligheten med minst like mye ( 1 ). Haldorsen og medarbeidere skriver i Tidsskriftet nr. 6/2008 at forekomsten...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
09.09.2004
Overdiagnostisering ved kreftscreening kan defineres som påvisning av svulster som ellers aldri ville blitt oppdaget i pasientens levetid. Da mammografiscreening ble innført i Norge og Sverige, økte...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Vi har allerede svart på de kritiske innvendingene fra forskere ved Kreftregisteret og andre ( 1 ) om vår artikkel i BMJ ( 2 ). Sperrefristen ble ikke brutt i medieomtalen av artikkelen i BMJ og...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Sisse Helle Njor og medarbeidere skriver at «mon ikke brystkræftincidensen i resten af Norge også er steget fra perioden 1991 – 95 til 2000 – 01?». I Norge var det ingen signifikant økning i...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
04.11.2004
Kjersti Bakken mener at våre to artikler i henholdsvis BMJ og Tidsskriftet egentlig er basert på en økologisk studie. Fordi studiepopulasjonen av inviterte kvinner (hele aldersgruppen 50 – 69 år i...
Per-Henrik Zahl, Marit Rognerud, Bjørn Heine Strand
26.06.2003
Det er blitt vanligere å bo alene de siste 30 årene ( 1 ). Enslige kan ha sivilstatus som enke/enkemann, separert/skilt eller aldrigift. Det er særlig gruppen separerte/skilte som har økt ( 1 ). I...
Per-Henrik Zahl
06.02.2003
Screening betyr masseundersøkelse av symptomfrie mennesker og sortering av individer i to grupper med henholdsvis lav og høy risiko for å bli eller være syk (silingsundersøkelse) ( 1 ). Individer med...
Per-Henrik Zahl, Bjørn Heine Strand
20.02.2002
De siste årene er mammografiscreening blitt kritisert, fordi screening medfører 30 – 60 % økt risiko for at hele eller deler av et bryst blir fjernet, uten at man vet om dødeligheten synker (1, 2)...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.06.2001
Hvert år får over 2 000 kvinner i Norge diagnosen brystkreft, og rundt 800 dør av sykdommen. Det har vært en betydelig økning i aldersjustert insidens av brystkreft i Norge siden man startet å...
Bjørn Heine Strand, Per-Henrik Zahl
30.08.2001
Moderne masseundersøkelser med mammografi er i hovedsak basert på den svenske WE-studien (1). Mange har stilt spørsmål ved mammografiscreening fordi dødeligheten av brystkreft ikke har sunket etter...
Bjørn Heine Strand, Per-Henrik Zahl
20.10.2001
Vi konstaterer at Steinar Østerbø Thoresen ikke vil forsvare sin påstand om at man må vente i ti år før man ser redusert dødelighet ved mammografiscreening og at ingen statistikere ved...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.09.2001
Vi mener at det vitenskapelige grunnlag for masseundersøkelser med mammografi er avhengig av WE-studien fordi en metaanalyse av de gjenværende svenske mammografistudier sammen med samtidige studier i...
Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen
21.02.2012
The incidence of breast cancer in Norway has increased in the past 50 years ( 1 ). The increase has been particularly pronounced since 1995, and in this period has largely affected the group aged 50...