Old Drupal 7 Site

Trond Markestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Markestad

Ane Charlotte Haug, Trond Markestad, Erling Tjora, Dag Moster
12.08.2021
I løpet av de siste årene har en økende andel nyfødte fått klippet tungebåndet på grunn av ammeproblemer. Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er imidlertid svakt. Vi er bekymret for at stadig...
Turid Aas, Trond Markestad
18.10.2007
Informasjonen om et screeningprogram må være basert på de medisinske premissene for programmet. Dette er et rent faglig spørsmål som Rådet for legeetikk ikke tar stilling til. Eivind Meland reiser en...
Trond Markestad
17.01.2008
Rådet for legeetikk er bedt om å vurdere om par som er bærer av arvelig sykdom eller kromosomfeil bør ha rett til assistert befruktning. Noen menn med Klinefelters syndrom kan bli fedre ved hjelp av...
Trond Markestad
14.02.2008
I Tidsskriftet nr. 24/2007 er Jon Henrik Laake kritisk til at myndighetene har bedt Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo om å utarbeide retningslinjer for begrensning av...
Trond Markestad
20.11.2008
I sin kronikk i Tidsskriftet nr. 17/2008 anbefaler Heidi Tiller screening av gravide med tanke på neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT), fordi hun hevder at det norske screening- og...
Trond Markestad
24.09.2009
En lege er innklaget til Rådet for legeetikk for å tilby kvantemedisinsk behandling i sin praksis. Klager mener at dette er kvakksalveri og at slik behandling ikke må gis legitimitet gjennom at...
Trond Markestad
26.03.2009
Ragnvald Bjørgaas Petersen antyder i Tidsskriftet nr. 3/2009 at Mads Gilbert og Erik Fosse blandet rollene som leger og politiske aktører i skildringene fra Gaza ( 1 ). Leger som er vitne til at...
Dag Helge Frøisland, Anne Lee Solevåg, Trond Markestad
28.05.2009
Type 1-diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene blant barn og ungdom ( 1 , 2 ). I Norge var det 1 823 insulinbrukere under 15 år i 2004. Dette tilsvarer en ettårsprevalens på 2,0 per 1 000...
Trond Markestad
12.03.2009
Erik Fosse har bedt Rådet for legeetikk vurdere om det er etisk forsvarlig å bruke data fra «The Visible Human Project» i forskningsprosjekt ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet hvor han er...
Trond Markestad, Jo Telje
11.05.2006
Rådet for legeetikk vurderte Kjeldsens utsagn i Dagbladet ut fra etiske regler for leger ( 1 ) og har senere presisert begrunnelsene ( 2 , 3 ) og imøtegått beskyldningene om inhabilitet ( 2 ). Rådet...
Trond Markestad
21.09.2006
Legeerklæringer som ikke oppfyller kravene til objektivitet og nøytralitet, og urimelige honorarkrav, er i strid med etiske regler for leger og egnet til å svekke den allmenne tilliten til legene. En...
Trond Markestad
24.08.2006
Før man begynte å gi K-vitamin til nyfødte for 50 – 60 år siden var indre blødninger på grunn av K-vitaminmangel en fryktet, livstruende sykdom som rammet 0,25 – 1,7 % av nyfødte ( 1 ). Ved å gi...
Trond Markestad
12.01.2006
Rådet for legeetikk er skeptisk til obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter for å avdekke omskjæring. Det er en av rådets konklusjoner på en henvendelse fra Legeforeningen ved daværende...
Trond Markestad
02.11.2006
Fra en av Legeforeningens fylkesavdelinger er Rådet for legeetikk bedt om å vurdere en annonse for et forebyggende helseprogram fra et privat firma. Trond Markestad leder Rådet for legeetikk. Foto...
Trond Markestad
23.02.2006
Følgende sak illustrerer hvordan legeerklæringer kan bli brukt, også i lang tid etter at den ble skrevet, og på måter en ikke alltid kan forutse. Saken understreker betydningen av samtykke...
Trond Markestad
10.08.2006
Rådet for legeetikk er rådspurt om det er akseptabelt å avslutte livsoppholdende sondeernæring hos en gammel og sterkt svekket sykehjemspasient. En 90 år gammel kvinne hadde vært innlagt ved et...
Bjørn Hofmann, Trond Markestad, Rannveig Aure Juvkam, Tom Gerner, Unni Aaboen, Per G. Farup
17.06.2004
Oppland sentralsykehus HF opprettet høsten 2001 et forsknings- og utviklingsfond (FoU-fond). Fondet skulle stimulere til økt forsknings- og utviklingsvirksomhet i sykehusene for å frembringe ny...
Trond Markestad
20.11.2003
Nye retningslinjer skjerper kravene for å unnlate hjerte-lunge-redning, men tolkingene kan være vanskelige I et rundskriv fra Statens helsetilsyn ( 1 ) stilles det strenge krav til forhåndsvurdering...
Trond Markestad
30.04.2002
Barnet, som var fem 5 år gammelt, ble innvilget oppholdstillatelse i Norge gjennom familiegjenforening. Han som utgav seg som far til barnet, hadde bodd i Norge i noen år, og barnet kom til Norge...
Trond Markestad, Hallvard Reigstad
28.02.2002
Som premiss for å prøve ut et screeningprogram for gravide hevder Anne Husebekk & Bjørn Skogen i Tidsskriftet nr. 27/2001 at alloimmun trombocytopeni sannsynligvis forekommer hos 0,2 % av alle...