Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Anmeldelser

Anmeldelser skal holde leserne orientert om nye utgivelser av bøker og andre medier innen ulike fagområder.

Anmeldelser av bøker og andre medier er en viktig del av Tidsskriftet og skal være til hjelp i avgjørelser om hvilke bøker eller medier som bør anskaffes. Hva vi anmelder, er en redaksjonell vurdering, hvor vi tar i betraktning relevans og aktualitet for Tidsskriftets målgruppe.

Slik bygger du opp artikkelen

 • Finn en god og kortfattet overskrift.
  Angi så følgende informasjon om boken:
  Ola Normann
  Bok om Norge
  Eventuell undertittel. 246 s, tab, ill. Oslo: Norsk forlag, 2019. Pris NOK 380
  ISBN 978-82-xxx-xxxx-x
 • Hvilken målgruppe henvender boken eller publikasjonen seg til? Er det en lærebok, doktoravhandling, symposiereferat e.l.? Hva er forfatterens intensjon?
 • Hvordan er boken bygd opp? Gi en kort karakteristikk av språk, layout, illustrasjoner o.l. Du kan gjerne anføre om det er noe å bemerke til papir, innbinding osv.
 • Du bør ikke begrense deg til å referere innholdet. Det skal være et moment av vurdering i anmeldelsen. Imidlertid bør anmelderen ikke fremme særstandpunkter. Anmeldelsen bør heller ikke ha form av et debattinnlegg. Noen foretrekker å dele anmeldelsen i to ved først å redegjøre for forfatters intensjon, innhold og form så nøkternt som mulig, og så avslutte med en personlig vurdering. Andre vil heller beskrive og bedømme ett emne om gangen. Anmeldelsen bør munne ut i en konklusjon der boken vurderes i forhold til antatt leserkrets og til annen litteratur på området.
 • Vurder potensielle interessekonflikter. En interessekonflikt kan være personlig, økonomisk, intellektuell, profesjonell, politisk eller religiøs.
  • Si nei takk til oppdraget dersom du har egeninteresser som kan påvirke hva du skriver i anmeldelsen, som for eksempel personlig bånd til forfatterne eller økonomiske interesser i manuskriptets tema. Vær oppmerksom på at dersom du omtales i boka, så kan det være en interessekonflikt eller oppfattes som det. Du kan ikke anmelde boken eller publikasjonen hvis du er i nær familie med eller venn/uvenn med en av forfatterne, eller hvis dere har hatt et tett faglig samarbeid i løpet av de siste fem årene. Med «tett faglig samarbeid» menes at du har samarbeidet med en av forfatterne enten om en faglig tekst, en søknad om forskningsmidler, eller at du har veiledet/blitt veiledet av en av forfatterne med sikte på en doktorgrad.
  • Forøvrig er det opp til den enkelte å vurdere sin habilitet. Dersom du har potensielle interessekonflikter, men mener du vil gjøre en objektiv og uhildet anmeldelse, vil redaksjonen gjerne vite om dem. Meld fra når du påtar deg oppdraget, eller så snart som mulig om du oppdager underveis i vurderingen at du har interessekonflikter.
  • Dersom du omtales i boka, bør det uansett fremgå av anmeldelsen.
  • Takk nei til å skrive en anmeldelse dersom du har vært involvert i arbeidet med den aktuelle boka eller publikasjonen på noen som helst måte.
 • Ditt (anmelderens) navn, tittel/spesialitet og arbeidssted settes til sist i anmeldelsen. Av plasshensyn ønsker vi at det kun oppgis ett arbeidssted i anmeldelser.
 • Anmeldelsen skal ha maksimalt 2650 tegn med mellomrom.

Vi hjelper deg med

 • språklig bearbeiding

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg bokanmeldelser som du kan bruke som inspirasjon: