Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Klinisk oversikt

I artikkeltypen Klinisk oversikt publiseres artikler basert på et skjønnsmessig litteraturutvalg og forfatters egen kliniske erfaring. 

Artikkeltypen skiller seg fra oversiktsartikler ved at det ikke stilles samme krav til reproduserbare litteratursøk, og at det gis større rom for å inkludere egen klinisk erfaring. Artiklene skal likevel baseres på et bredt og dekkende litteraturgrunnlag og bør gjenspeile gjeldende anerkjent praksis. Du kan gjerne komme med begrunnede synspunkter og anbefalinger basert på egen erfaring, men det må fremgå tydelig i teksten hva som er dine meninger og hva som anbefales med referanse i litteraturen. Det er ofte en fordel med en bredt sammensatt forfattergruppe, og noen av forfatterne  bør ha lang klinisk erfaring på temaet som omtales. Målgruppen for artiklene er leger i klinisk eller paraklinisk praksis. Artikkelen skal gi en pedagogisk oversikt over et klinisk relevant tema, og skal være ment til praktisk nytte.

Slik bygger du opp artikkelen

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord, inkludert tittel, sammendrag, referanser og figur-/tabelltekster. 

Innled med et ustrukturert sammendrag på om lag 60 ord.

Artikkelen skal ikke bygges opp etter IMRAD-strukturen. Start løpende tekst med en innledning. Til slutt i innledningen beskriver du kort formålet med artikkelen og hvilket kunnskapsgrunnlag artikkelen er basert på (litteratursøk, egne kliniske erfaringer etc.). Du står for øvrig fritt i utformingen av løpende tekst, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler. Så fremt mulig, angi hva slags kilde du henviser til, f.eks. enkeltkasuistikker kan tyde på at.., ifølge nasjonale retningslinjer skal…., ifølge funn fra en randomisert kontrollert studie… etc. Henvis gjerne lesere som ønsker dybdeinnsikt videre til gode oversiktsartikler og metaanalyser.

Tidsskriftets illustratør vil lage en medisinsk illustrasjon når artikkelen er godkjent. Kom gjerne med ideer til hva av artikkelens innhold som kan illustreres. I tillegg kan artikkelen inneholde 1-2 tabeller, bilder eller figurer, så lenge disse er av pedagogisk verdi.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • utarbeidelse av egen medisinsk illustrasjon til artikkelen