Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Litteraturlisten

Litteraturlisten skal hjelpe leseren med å finne den aktuelle referansen. Referansene ordnes numerisk i den rekkefølgen de vises til i løpende tekst, med henvisningstallet i parentes.

  • Angi heller for mange enn for få opplysninger om en publikasjon, slik at den lett lar seg gjenfinne. Husk å angi utgave eller versjon der det er aktuelt. Alle litteraturlister blir gjennomgått manuelt i redaksjonen, så de trenger ikke være helt konsekvente. Det viktigste er å utstyre referansen med nok informasjon.
  • Tidsskriftartikler får automatisk lenke ved publisering, men om du har brukt andre kilder som er tilgjengelig på internett, som f.eks. rapporter, avisartikler eller deler av nettsider, legg ved lenke til artikkelen med avlesningsdato (ikke publiseringsdato, da det kan ha skjedd endringer). Slik kan vi legge ut lenken i internettutgaven av artikkelen din, og lesere kan enkelt finne kilder du refererer til.
  • Når du refererer til større dokumenter, som bøker eller rapporter, må du ha med sidetall som angis fortløpende i brødtekst slik: (3, s. 19–22).
  • Når du refererer til en preprint, må det gå tydelig frem av teksten at det er foreløpige resultater som ikke er fagfellevurdert. I tillegg skal dette markeres i litteraturlisten (se eget punkt under).  
  • Dersom tabeller, figurer eller rammer inneholder referanse(r), skal referansen(e) nummereres etter hvor det første gang vises til tabellen, figuren eller rammen i teksten. For å sikre at referansene kommer i kronologiske rekkefølge, er det enkleste å sette dem inn i løpende tekst sammen med henvisningen til tabell, figur eller ramme, slik: «… slik flere studier har vist (tabell 1) (3, 6, 7, 12)».
  • Tidsskriftets referansestil likner Vancouver-stilen, så du kan bruke den hvis du ønsker det. Nøyaktige regler for Tidsskriftets referansestil finner du nedenfor:

Tidsskriftartikler

Angi alle forfattere inntil tre, ved fire eller flere angis de tre første og deretter et al.

Strand LA, Martinsen JI, Fadum EA et al. External-cause mortality among 21 609 Norwegian male military peacekeepers deployed to Lebanon between 1978 and 1998. Occup Environ Med 2017; 74: 573–7.

Wenzel V, Krismer A, Arntz R et al. A comparison of vasopressin and epinephrine for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 2004; 350: 105–13.

Du kan oppgi forfattergruppe hvis det ikke finnes individuelle forfattere.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997; 126: 36–47.

Hvis artikkelen er usignert, er det nok med tittel.

Population health looking upstream. Lancet 1994; 343: 429–30.

De fleste tidsskrifter er paginert gjennom hele årgangen – der det ikke er tilfelle, legg til utgavenummer.

Efskind L. Folks syn på helsetjenesten. Sosialtrygd 1978; nr. 1: 12–8.

Bøker

Hofman SG, Weinberger J, red. The Art and Science of Psychotherapy. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007.
 
Parker MT. Streptococcus and lactobacillus. I: Parker MT, red. Systematic bacteriology. 7. utg. London: Edward Arnold, 1984: 173–217. 

Rapporter

Larsen KE, Bakketeig LS, Bergsjø P et al. Perinatal service i Norge i 1970-årene. NIS-rapport nr. 6/1981. Trondheim: Norsk institutt for sykehusforskning, 1981.

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014. Rapport IS-2452. Oslo: Helsedirektoratet, 2016. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1161/Rappor... Lest 15.5.2018.

Offentlige publikasjoner

LOV-1999-07-02-63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 Lest 27.6.2018.

NOU 2014: 12. Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. https://www.regjeringen.no/contentassets/16a0834c9c3e43fab452ae1b6d8cd3f... Lest 27.6.2018.

Meld. St. 30 (2011–2012). Se meg!— alkohol – narkotika – doping. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/sec1 Lest 31.7.2018.

Avhandling

Berg O. Helsetjenestens logikk. Doktoravhandling. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1982.

Avis

Lindtner NC. Studie: Frisk fra diabetes type 2. Dagbladet 23.2.2021. https://www.dagbladet.no/tema/studie-frisk-fra-diabetes-type-2/73346017 Lest 24.2.2021.

Deler av nettsider og databaser

Kreftforeningen. Brukermedvirkning i kreftforskning. https://kreftforeningen.no/forskning/brukermedvirkning/ Lest 11.6.2018.

Preprint

Santor JC, Passos GA. The high infectivity of SARS-CoV-2 B.1.1.7 is associated with increased interaction force between Spike-ACE2 caused by the viral N501Y mutation. BioRxiv. Preprint 1.1.2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.29.424708v1 Lest 28.1.2021.

Annet

Tilbaketrekking

Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Optikusnevritt – diagnose, behandling og oppfølging. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425–8
Tilbaketrekking: Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2056

Upubliserte kilder

Bare publiserte arbeider inkluderes i litteraturlisten. Personlige meddelelser og upubliserte data (foredrag, innlegg ved kongresser etc.) tas ikke med i litteraturlisten, men innarbeides i teksten (eksempel: P. Ås, personlig meddelelse, eller Olsen A, Nilsen B, foredrag ved Congress of…Oslo 1990). Slike henvisninger må forelegges den/de personer/institusjoner det vises til, før bruk.

Henvisning til ikke-publiserte arbeider som er akseptert for publisering, godtas kun når kopi av godkjenningsbrev vedlegges. Abstrakter fra kongresser kan inngå i litteraturlisten dersom de er publisert i et vitenskapelig tidsskrift.