Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Forskningsetikk

Studier som skal vurderes for publisering i Tidsskriftet, må ha de nødvendige forskningsetiske tillatelser. I tillegg vil Tidsskriftet alltid gjøre egne publiseringsetiske vurderinger.

Det forutsettes at forfatterne har innhentet de nødvendige tillatelser til bruk av pasientopplysninger, laboratoriedata, illustrasjoner etc. Ved omtale av medisinsk og helsefaglig forskning (jf. helseforskningsloven) skal det angis om undersøkelsene er forelagt og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Godkjenningen sendes inn sammen med manuskriptet.

All behandling av personopplysninger skal være i tråd med personopplysningsloven. I mange tilfeller har behandlingsansvarlig en plikt til å rådføre seg med personvernombudet.  

Nødvendige tillatelser og håndtering av personopplysninger må beskrives i et eget avsnitt i manuskriptets metodedel. I tillegg er det ønskelig at dette omtales spesielt i følgebrevet.

Registrering

For manuskripter som omtaler kliniske forsøk, skal det foreligge et registreringsnummer i en av de godkjente internasjonale databasene for slike studier.

Interessekonflikter

Eventuelle kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript, skal angis i følgebrevet og i et eget interessekonfliktskjema.

Finansiering av prosjektet

Det må redegjøres for finansiell bistand til prosjektet. Opplysninger om slik bistand skal fremgå i et eget avsnitt på slutten av artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.

Litteratur

Bare spør! Leder i Tidsskriftet nr. 15/2010

Spør først, forsk siden Leder i Tidsskriftet nr. 12/2012