Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Forfatterskap

Bare en person som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfatter av en artikkel.

Tidsskriftet følger Vancouver-gruppens regler for forfatterskap. En forfatter – uansett hvor i rekkefølgen vedkommende plasseres – skal ha:

  • gitt vesentlige bidrag til idé eller utforming av prosjektet, datainnsamling, analyse eller tolking av data (ett av punktene holder)
  • deltatt i utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av dets intellektuelle innhold
  • godkjent artikkelversjonen som skal publiseres
  • samtykket til å kunne bli stilt ansvarlig for alle deler av arbeidet, for å sikre at spørsmål knyttet til nøyaktighet og integritet blir undersøkt og løst på en hensiktsmessig måte.

I tillegg til å være ansvarlig for de delene av arbeidet forfatteren har utført, skal hen være i stand til å identifisere hvilke medforfattere som er ansvarlige for de andre delene av arbeidet, og ha tillit til medforfatternes integritet.    

Ved felles (kollektivt) forfatterskap, for eksempel en gruppe eller en organisasjon, må personene som kan krediteres og ta ansvar for arbeidet som forfattere, navngis. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, bør takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. Hvordan den enkelte har bidratt, bør presiseres (eksempel: i datainnsamlingen, som veileder etc.). Den som takkes bør ha gitt skriftlig tillatelse til forfatter.

Forfatterrekkefølgen bestemmes av forfattergruppen og ikke av redaksjonen. Tidsskriftet innhenter informasjon om alle forfatternes bidrag for enkelte artikkeltyper og publiserer denne informasjonen i artikkelens nettversjon. Vi åpner for delt førsteforfatterskap, for eksempel «XX og YY har bidratt like mye til denne artikkelen».

Dersom forfattere ønsker å legge til eller fjerne en forfatter etter innsending eller etter publisering, vil Tidsskriftet etterspørre begrunnelse for endringen, samt bekreftelse fra alle forfatterne, som anbefalt av Vancouver-gruppen og Committee on Publication Ethics.

Se også: