Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Anonymisering og informert samtykke

Når en artikkel inneholder omtale og/eller bilde av en pasient, skal det innhentes skriftlig, informert samtykke til publisering, og teksten skal anonymiseres så langt som mulig.

Pasienten (eller foresatte/pårørende, se egne punkter) må fylle ut dette samtykkeskjemaet (English version). Dette innebærer at pasienten har lest manuskriptet og sett ev. fotografier/illustrasjoner/videoer. Det er naturlig at den som spør om samtykke er helsepersonell som har behandlet pasienten.  Forfatteren må opplyse i følgebrevet om slikt samtykke foreligger, men skal av hensyn til pasientens personvern ikke laste opp samtykkeskjemaet ved innsending av manuskriptet. Skjemaet skal lagres i henhold til det aktuelle sykehusets/institusjonens/legekontorets interne rutiner, vanligvis i pasientens journal. Det skal oppgis i følgebrevet hvorvidt samtykke på Tidsskriftets skjema er innhentet, og følgende formulering legges inn til slutt i manuskriptet, før litteraturlisten: “Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert”.

Dersom det ikke er pasienten selv som har samtykket, må det i følgebrevet angis spesifikt hvilken relasjon den eller de som samtykker har til pasienten.

Pasienten skal få den ferdige artikkelen til gjennomlesning

Vær oppmerksom på at alle manuskripter blir redigert og revidert før ev. publisering. Som forfatter har du derfor ansvar for at pasienten får den ferdige artikkelen til gjennomlesning før publisering.

Anonymisering

Selv om pasienten har samtykket til publisering, skal teksten anonymiseres så langt det lar seg gjøre. Vær oppmerksom på at pasientopplysninger i teksten, sett i sammenheng med foto eller andre illustrasjoner, og forfatternes arbeidssted, kan gjøre at pasienten gjenkjennes. Unngå å bruke fødselsår eller eksakte tidsangivelser – bruk heller pasientens omtrentlige alder og relative tidsangivelser, f.eks. «En kvinne i 30-årene (…) Tre år senere ble hun innlagt (…)». Det skal ikke innleveres/lastes opp bilder, for eksempel røntgenbilder, med personidentifiserende opplysninger på. Endring av faktisk informasjon, som kjønn og alder, er ikke en akseptabel måte å sikre anonymitet på i vitenskapelige artikler.

Medforfatterskap og involvering 

Behandling og utredning av komplekse tilstander involverer gjerne mange fagområder og ulike behandlingssteder/-nivå. Ofte vil det derfor være nødvendig å involvere forfattere fra ulike faggrupper og institusjoner i utarbeidingen av manuskriptet, slik at sykehistorien gjengis så nøyaktig som mulig. Tidsskriftet anbefaler at involvert helsepersonell som har vært sentrale i utredning og/eller behandling, tilbys å bidra som medforfatter(e) på manuskriptet. Uansett forventer vi at disse er informert før innsending av manuskriptet og har fått mulighet til å bidra med relevante supplerende opplysninger (omfattes av samtykke på Tidsskriftets skjema). Vi publiserer ikke kasuistikker i tilfeller hvor det er en pågående klage- eller tilsynssak.

Vi ber om at forfatternes relasjon til kasuistikken redegjøres for i følgebrevet, sammen med en beskrivelse av hvordan sentrale behandlere har blitt involvert.

Avdøde pasienter

Dersom pasienten er død, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, og det skal innhentes samtykke fra nærmeste pårørende.

Barn

Ved omtale av barn under 18 år skal det innhentes samtykke fra begge foreldre. Når barnet er mellom 12 og 18 år skal det i tillegg innhentes samtykke fra barnet. Barn under 12 år skal gis informasjon tilpasset barnets alder og forståelse, og det skal innhentes samtykke fra barnet dersom det forstår hva det spørres om. Fra og med fylte 18 år skal det kun innhentes samtykke fra pasienten selv.

Manglende samtykkekompetanse

Hvis pasienten er vurdert til å ha manglende samtykkekompetanse, vil vi kun i unntakstilfeller kunne publisere sykehistorien. Dette gjelder selv der pasienten har oppnevnt formell verge som kan gi samtykke på vegne av pasienten. Dersom slike sykehistorier skal publiseres, vil vi normalt kreve at personidentifiserende informasjon anonymiseres/utelates fullstendig.

Litteratur

- Barbour V på vegne av COPE Council. Committee on Publication Ethics. Journals’ Best Practices for Ensuring Consent for Publishing Medical Case Reports: guidance from COPE. (12.6. 2018).

- International Committee of Medical Journal Editors. Protection of research participants. (12.6. 2018).