Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Kort rapport

Her publiseres fagfellevurderte korte artikler basert på originale data.

Artikkeltypen kan for eksempel egne seg for studier med små utvalg eller originale data innsamlet ved hjelp av enkle metoder. Materialet må ikke være publisert i annen form tidligere. Erfaringsmessig er det en fordel om man er flere forfattere sammen om en Kort rapport. 

Slik bygger du opp manuskriptet

Totalt kan teksten bestå av inntil 1 500 ord inkludert tittel, sammendrag, referanser, hovedfunn og figur-/tabelltekster. Artikkelen kan inneholde maksimalt to elementer i form av tabeller og figurer. 

Artikkelen innledes med et strukturert sammendrag på 200 ord, som inneholder følgende deler:

  • Bakgrunn
  • Materiale og metode
  • Resultater
  • Fortolkning

Det strukturerte sammendraget benyttes som et pedagogisk element i artikkelen og som en oppsummering i databaser der artikkelen gjengis.

Bakgrunnsavsnittet skal være svært kortfattet og inneholde formålet med rapporten. I Materiale og metode beskrives metoden for datainnsamling og materialet som er studert. I Resultater beskrives de viktigste funnene. Ved bruk av kvantitative data skal alltid funnene gjengis med tall. Fortolkningsavsnittet skal være kort. Unngå å gjenta studiens funn.

Løpende tekst skal inneholde fire hovedavsnitt: Innledning, Materiale og metode, Resultater og Diskusjon.

Innledningen skal være kortfattet og må inneholde en problemstilling og formålet med rapporten.

I Materiale og metode beskriver du undersøkelsespopulasjon og metode, og det må kort gjøres rede for etiske og personvernmessige tillatelser.

I Resultater beskriver du de viktigste funnene uten å diskutere dem. Ved bruk av kvantitative data skal funnene gjengis med tall. Se for øvrig presentasjon av metode og resultater.

I diskusjonen drøfter du betydningen av egne observasjoner og forsøker å plassere dem i sammenheng med tidligere kunnskap og fremtidig forskning. Inkluder et avsnitt om undersøkelsens styrker og begrensninger. Diskusjonen bør munne ut i en kort konklusjon som knyttes til formålet med undersøkelsen. Unngå konklusjoner som ikke fullt ut underbygges av de funnene som er gjort.

Artikkelens hovedfunn oppsummeres i to-fire korte setninger under overskriften hovedfunn. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn. Punktene skal formuleres i preteritum. Unngå å bruke identiske setninger i hovedfunn og sammendrag.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • formatering av referansene