Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Presentasjon av kvalitative studier

Tidsskriftet stiller spesifikke krav til presentasjon av forskningsmetode og funn i artikler basert på kvalitative data. 

Nedenfor har vi trukket frem elementer som lett må kunne gjenfinnes i manuskriptet. Uklar eller mangelfull beskrivelse av disse punktene gjør det erfaringsmessig vanskelig å vurdere manuskriptet. Listen er ikke ment å være uttømmende: 

1.    Hva var målet med forskningsarbeidet? Beskriv hvilke forskningsspørsmål som ble stilt og/eller tema som ble utforsket i denne studien.

2.    Hvilke forskningsmetoder ble benyttet? Artikkelen må inneholde et separat metodeavsnitt som beskriver studiedeltakerne, antall deltakere, hvordan de ble rekruttert og måten materialet ble innsamlet og analysert på. Gjør rede for: 

 • Hvordan felt og/eller studiedeltakere ble valgt ut og rasjonale som lå til grunn for utvelgelsen.  
 • Hvem som stod for datainnsamlingen og hvordan man fikk tilgang til felt og/eller studiedeltakere.
 • Når og hvor lenge feltarbeidet foregikk. 
 • Hvordan datamaterialet ble produsert (for eksempel hvordan intervjuer ble gjennomført, hva deltakende observasjon bestod i, studiedeltakernes rolle i å frambringe kunnskap).  
 • Hvordan datamaterialet ble nedtegnet.

3.    Hvordan ble forskningsetikk og personvernhensyn ivaretatt? Ta med: 

 • Opplysninger om formelle vurderinger/godkjenninger av forskningsetikk og personvern. (så som Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Personvernombud og/eller eventuell studieregistrering)
 • En beskrivelse av hva som ble gjort for å sikre informert samtykke til å delta i studien.
 • Reflekter gjerne over eventuelle etiske utfordringer som oppstod under forskningsarbeidet.

4.    Hvordan ble analysen utført? Legg vekt på å gi en transparent fremstilling av den analytiske prosessen. Beskriv utgangspunktet for analysen og hvordan analysearbeidet forløp, inklusive:

 • Hvem som var involvert i analysearbeidet og deres roller, forforståelser og ståsted.
 • Hvordan temaer, kategorier og konsepter ble generert fra datamaterialet.
 • Hvorvidt teoretiske arbeider spilte en rolle i analysen og i så fall hvordan.
 • Om det ble brukt datahjelpemidler i det analytiske arbeidet, og i så fall hvordan.

5.    Presentasjon av funn  

 • Bruk preteritum.
 • Ta med relevante opplysninger om kontekst (for eksempel settingen som studiedeltakerne befant seg i). Unngå å presentere løsrevne utdrag fra datamaterialet.
 • Merk utdrag fra datamaterialet (for eksempel sitater, sammendrag av feltnotater, andre datakilder) slik at leseren ser hvor de er hentet fra.
 • Sørg for å skille mellom tekst som er hentet direkte fra det nedtegnede datamaterialet og det som er fortolkninger av dette.
 • Belegg fortolkninger/konklusjoner med utdrag fra datamaterialet.
 • Inkluder betraktninger om data og funn som kan svekke konklusjonene som trekkes.

6.    Vurdering av studien og dens funn

 • Var metoden(e) som ble benyttet egnet til å utforske temaet/besvare forskningsspørsmålet?
 • Vurder studiens portabilitet (dvs. på hvilken måte funn og fortolkninger kan ha betydning i andre sammenhenger enn der studien ble gjennomført).
 • Vurder studiens styrker og svakheter, fortrinnsvis med litteraturhenvisninger til rammeverk for vurdering av kvalitet i kvalitativ forskning. 
 • Drøft betydningen av funnene.


​Generelt: Konferer retningslinjer og sjekklister for rapportering av kvalitative studier, som SRQR og COREQ. Vi anbefaler generelt at du rådfører deg med en person med metodekompetanse før studiestart.