Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Medisinsk historie

Her publiseres vitenskapelige, fagfellevurderte artikler. Vitenskapelige medisinhistoriske artikler bør ha et forskningsspørsmål som besvares med bruk av primær- og sekundærkilder, og skal vise til relevant forskningslitteratur.

Slik bygger du opp manuskriptet

Totalt kan teksten bestå av inntil 4 000 ord inkludert tittel, sammendrag, referanser, hovedfunn og figur-/tabelltekster. 

Alle artikler skal innledes med et strukturert sammendrag på inntil 200 ord, men resultat- og diskusjonsdelen kan omtales under ett (Bakgrunn, Materiale og metode, Resultater og Fortolkning). Selve artikkelen struktureres etter følgende logikk: 1. innledning, 2. forskningsspørsmål, 3. materiale og metode, 4. funn og diskusjon, 5. konklusjon.

Artikkelens hovedfunn oppsummeres i to til fire korte setninger under overskriften hovedfunn. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn. Unngå å bruke identiske setninger i hovedfunn og sammendrag.

Vi oppfordrer deg til å finne relevante fotografier eller illustrasjoner for å illustrere teksten (OBS: husk å sjekke opphavsrettigheter). Bildefiler må være høyoppløste.

Vi hjelper deg med:
– redaksjonell og faglig vurdering
– å vurdere og å finne frem til illustrasjoner
– språklig bearbeiding
– formatering av referansene

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: