Old Drupal 7 Site

Forfatterveiledning:

Sjekkliste før innsending av manus

For at manusbehandlingen skal gå så smidig som mulig, er det viktig at manuskriptets innhold er godt gjennomarbeidet og at alle viktige elementer er på plass. Under har vi beskrevet hva vi vektlegger ved den første redaksjonelle vurderingen og hva som er vanlige årsaker til refusjon før ekstern fagvurdering. 

Er temaet aktuelt for Tidsskriftet?  

Som et generelt medisinsk tidsskrift dekker vi bredt. Vi tilstreber god balanse i temaer som omtales, og legger vekt på at spesialiserte problemstillinger fremstilles på en måte som er forståelig for leger flest.  

Er tillatelser, studieregistrering osv. på plass?  

Nødvendige formelle elementer som studieregistrering, tillatelser og riktig håndtering av personopplysninger er helt essensielt i vurderingen av  om vi kan gå videre med manuskriptet. Dette må være på plass før prosjektet starter. Ved omtale eller bilde av en pasient skal det innhentes samtykke på Tidsskriftets samtykkeskjema

Er forfatterveiledningen fulgt? 

Dessverre må vi ofte avvise manuskripter pga. større avvik fra artikkeltypeformatet eller at valgt artikkeltype ikke er egnet. Ta gjerne kontakt på et tidlig stadium for å drøfte artikkeltype. Når det gjelder oppbygging av artikkelen, er det viktigste at du følger strukturen for den aktuelle artikkeltypen, for eksempel IMRAD-struktur for originalartikler og kort rapport eller ingress og løpende tekst med mellomtitler for kronikker og debattartikler. 

Du trenger ikke å bruke tid på … 

 • å velge en bestemt skrifttype, skriftstørrelse, marg, linjeavstand etc. Dette ordner redaksjonen.  
 • å sette opp referansene helt korrekt. Hvis du bruker et referanseverktøy, kan du gjerne velge Vancouver-stilen. Alle litteraturlister blir gjennomgått manuelt i redaksjonen. Det viktigste er å utstyre referansen med nok informasjon til at referansen lar seg gjenfinne, samt å huske avlesningsdato på nettreferanser.  
 • å lage publiseringsklare figurer. En tydelig skisse fra deg er nok. Alle våre figurer blir tegnet om av en grafisk designer for å få en enhetlig stil.  
 • å formatere tabeller i detalj. Det viktigste er at tabellen fremstiller data på en tydelig måte.  
 • Under følger sjekklister for ulike artikkeltyper. Listene er ikke uttømmende, men er basert på hva som er vanlige grunner til at et manuskript blir refusert tidlig i prosessen eller at manusbehandlingen blir forsinket.  

Originalartikkel og Kort rapport: 

Kasuistikker: 

Oversiktsartikler: 

 • Er litteratursøket reproduserbart og godt beskrevet? 
 • Er problemstillingen tilstrekkelig avgrenset slik at det er mulig å gjøre et målrettet litteratursøk? 

Klinisk oversikt  

 • Er innholdet klinisk relevant og til praktisk nytte? 
 • Har noen av forfatterne lang klinisk erfaring på temaet som omtales? 
 • Er innholdet basert på et bredt og dekkende litteraturgrunnlag og gjenspeiler det gjeldende anerkjent praksis? 
 • Fremgår det tydelig hva som anbefales med belegg i referert litteratur og hva som er dine egne begrunnede synspunkter?